25
Haz

Kültürler arası İletişim

Kültürler arası İletişim

Kültürler arası iletişim Üzerinde sayfalarca kitaplar yazılacak bir konu. Kültür kavramı tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle ise bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. İletişim ise duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Dolayısıyla kültür ile iletişim arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Kültürel ağlar için ticaret, eğitim, turizm, göç, savaş gibi örnekler verilebilir ve bunlar arasında birçok faktöre bağlı olarak etkileşim kurulur. Günümüz şartlarında ise bu etkileşim kaçınılmaz olarak teknoloji aracılığıyla kurulmaktadır. Ulaşım ve haberleşme kanallarının sağladığı çok çeşitli olanaklar bireyleri ve dolayısıyla da kültürleri birbirlerine yakınlaştırmaktadır.

Yaşadığımız çağda bilişim, iletişim ve ulaşım teknoloji ve olanakları gibi birçok katmanda meydana gelen gelişmeler; ekonomi, siyaset, turizm ve eğitim gibi çeşitli dallarda kültürlerarası iletişim ve etkileşimleri mecbur kılmaktadır. İletişim ve onun doğal sonucu olan ulaşım teknolojisinin hızla yol almasından dolayı küreselleşme, dünyanın her alanında farklı kültürlere, etnik kökenlere, coğrafyalara ve dinlere mensup insanları bir araya getirdi, onları birbirlerine yaklaştırdı. Bu gelişmeler sonucunda bazı kavramlar önem kazandı. Mesela kültürel farklılıklara duyarlı olmak, etnik merkezciliği ve dar görüşlülüğü ortadan kaldırmak, kültürlerarası etkileşimde yetkin olmak için gibi kriterler önem kazanmıştır. İnsanların değişik kültürlere karşı merak, ilgi, anlama ve hoşlanma isteği gibi olumlu yaklaşımlar beslemesine yönelik bir kavram olarak karşımıza çıkan kültürlerarası duyarlılık son yıllarda önem kazanmıştır.

İlginizi Çekebilir :  Aile, Partner, İş Ortamı ve Sağlıklı İlişkiler

Kültürler Arası Etkileşim

Kültürlerarası temasların daha sık rastlandığı, sosyo-kültürel ayrımlara dair farkındalığın artmaya başladığı çağımızda, çok katmanlı bir kültürel yapıya sahip toplumlarda başarılı ve uyumlu bir yaşam önemli hale gelmiştir. İnsanlar günümüzde kültür farklılıklarını daha net görebilmektedirler, zira iletişim kanalları artmıştır. Bununla birlikte hiçbir kültürün diğerinden üstün olmadığının fark edilmesi önem kazanmıştır. Çağımız iletişim çağı ve insanlar arasında kültürel farklılıklardan doğan çatışmaları ortadan kaldırabilmek için öncelikle kültürlerarası iletişimin her alanda güçlendirilmesi gerekmektedir.

Aile, Partner, İş Ortamı ve Sağlıklı İlişkiler